OZV

Výrobca obalov zabezpecuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania s odpadmi z obalov plnenie vyhradených povinností vo vztahu k odpadom z obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Výrobca elektrozariadení zabezpecuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania s odpadmi z elektrozariadení plnenie vyhradených povinností vo vztahu k odpadom z elektrozariadení uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Výrobca batérií a akumulátorov zabezpecuje prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a jej systému združeného nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi plnenie vyhradených povinností vo vztahu k použitým prenosným batériám a akumulátorom uvedeným na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.

Certifikáty